Contact us shop@hydrocomplex.com

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://wpolu.pl/

 

§1

Określenie Sprzedawcy

 

1. Właścicielem Sklepu jest: Boryna, Krzysztof Borzęcki z siedzibą w Stare Olszyny 9, 09-142 Załuski

NIP: 531-100-19-84

REGON: 130209021

Tel. +48 881 222 336

E-mail: sklep@wpolu.pl 

Zarejestrowany przez Wójta Gminy Załuski pod numerem 303/95.

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2.Konsument [dalej Klient] jest to pełnoletnia osoba fizyczna dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

(Kodeks cywilny Art. 22)

3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja dokonująca ze Sklepem czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą oraz zawodową.  

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem/Przedsiębiorcą.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto. (zawierają podatek VAT)

6.Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią towary wyświetlone na stronach Sklepu, z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te można nabyć w niższej cenie.

7. Klient/Przedsiębiorca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 08.03.2013 (Dz.U.2015 poz.455). 

 

§3

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta),
 • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • telefonicznie pod nr telefonu podane na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcy danych pozwalających na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. 

5. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

6. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia: 

Po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcy adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta/Przedsiębiorcy zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi/Przedsiębiorcy jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta/Przedsiębiorcy lub pisemnie na wskazany przez Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia adres.

8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu. 

9. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych). Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

 

§4

Płatności

 

1.Klient/Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności:

 • płatność przelewem (przedpłata),
 • płatność elektroniczna za pośrednictwem DotPay S.A. (elektroniczna),  
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym (gotówka).

2.Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia. 

3.Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. 

4.W przypadku wyboru płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W przeciwnym wypadku Sklep anuluje zamówienie. 

§5

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich lub w uzasadnionych przypadkach udostępnia do odbioru osobistego  w siedzibie Sklepu.   

§6

Reklamacje

 

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient/Przedsiębiorca powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient/Przedsiębiorca. Adres, pod który Klient/Przedsiębiorca winien odesłać towar:

Boryna, Krzysztof Borzęcki

Stare Olszyny 9

09-142 Załuski

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi/Przedsiębiorcy nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. 

4. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi/Przedsiębiorcy poniesione koszta wysyłki towaru. 

5. Każdy Klient/Przedsiębiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta/Przedsiębiorcy z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie rozstrzygania sporów  konsumenckich można   znaleźć  na  stronie http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php  

6. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

7.Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy (w przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów używanych).

8.Klient/Przedsiębiorca w momencie wystąpienia wady może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi): 

 • wymiany towaru na nowy;
 • naprawy towaru;
 • obniżenia ceny;
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. 

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta/Przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta/Przedsiębiorcy biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 • łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; 
 • charakter wady – istotna czy nieistotna;
 • to, czy towar był wcześniej reklamowany. 

9. Sklep może odmówić żądania Klienta/Przedsiębiorcy dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2.Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu) bądź drogą mailową na adres: sklep@wpolu.pl   

3.Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.

4.W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5.Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków jest wykonywany na kartę. 

6.W przypadku gdy Klient wybrał sposób dostawy przedmiotu inny niż najtańszy oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

7.Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania). 

8.Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. biżuteria na zamówienie);
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient  żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;          zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

9. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9 

Ochrona prywatności 

1.Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. 

2.Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

3.Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§10

Środki techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu, składania zamówień na produkty, niezbędne jest: 

a)urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b)aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c)włączona obsługa skryptów Java; 

d)akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia). 

§11

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1.Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2.Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3.Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4.Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi/Przedsiębiorcy na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

5.Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6.Sklep uznaje, iż Klient/Przedsiębiorca zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.               

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Boryna, Krzysztof Borzęcki

Stare Olszyny 9

09-142 Załuski

sklep@wpolu.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

 

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

                

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Boryna, Krzysztof Borzęcki

Stare Olszyny 9

09-142 Załuski

sklep@wpolu.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:

1. _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________ 

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________ 

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – (o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

 

Podpis Konsumenta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

 

 

Polityka Prywatności

wpolu.pl 

 

§1   

Określenie Właściciela Serwisu

1. Właścicielem serwisu wpolu.pl jest: Boryna, Krzysztof Borzęcki z siedzibą w Stare Olszyny 9, 09-142 Załuski

NIP: 531-100-19-84

REGON: 130209021

Tel. +48 881 222 336

E-mail: sklep@wpolu.pl 

Zarejestrowany przez Wójta Gminy Załuski pod numerem 303/95.

§2  

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

 

1.Właściciel serwisu wpolu.pl respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

2.Właściciel serwisu wpolu.pl dokłada wszelkich starań aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników. 

3.Dane użytkowników są chronione w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich.

4.Właściciel serwisu wpolu.pl zbiera dane podawane przez Klientów podczas kontaktu z pracownikami wpolu.pl.

5.Dane użytkowników są wykorzystywane w celach:

 • handlowych – w celu realizacji zamówienia. Na podany adres email użytkownik będzie otrzymywał informacje o przebiegu procesu zamówienia.
 • marketingowych - na podany adres email użytkownik będzie otrzymywał informacje handlowe, informacje o nowościach w serwisie lub nowościach handlowych, inne informacje o charakterze reklamowym, promocyjnym, oferty handlowe - wysyłane cyklicznie. Jeżeli wyrazi na to dodatkową zgodę.
 • Kontaktu ze strony pracowników wpolu.pl. 

6.Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. Wyjątkiem od tej reguły jest przekazywanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, umowy do podmiotów świadczących usługi transportowe (np. firmy kurierskie, poczta polska).

7.Sklep wpolu.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania

8.  Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 7.”

9.Właściciel serwisu wpolu.pl może kontaktować się z użytkownikiem mailowo, telefonicznie lub listownie m.in. celem weryfikacji danych adresowych - koniecznych do realizacji umowy. 

10.Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z właścicielem serwisu wpolu.pl pod nr tel. +48 881 222 336 oraz pod adresem e-mail: sklep@wpolu.pl   . 

11.Dane są przetwarzane w zgodzie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

 

Polityka Wykorzystywania Plików Cookies

Wpolu.pl

§1

Określenie Właściciela Serwisu

 

1. Właścicielem serwisu Wpolu.pl jest: Boryna, Krzysztof Borzęcki z siedzibą w Stare Olszyny 9, 09-142 Załuski

NIP: 531-100-19-84

REGON: 130209021

Tel. +48 881 222 336

E-mail: sklep@wpolu.pl 

Zarejestrowany przez Wójta Gminy Załuski pod numerem 303/95.

§2

Polityka dotycząca Cookies (ciasteczek)

Niniejsza Polityka odnosi się do ciasteczek i innych podobnych technologii oraz do wszystkich stron internetowych należących do Właściciela Serwisu Wpolu.pl

Przez używanie Stron serwisu Wpolu.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek i innych podobnych technologii zgodnie z tą Polityką Cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek i/lub innych podobnych technologii, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Strony Wpolu.pl

 

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Do czego używamy ciasteczek?

•by Strona Wpolu.pl działała szybciej i była łatwiejsza w użyciu,

•aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na Stronie Wpolu.pl do Twoich oczekiwań i zainteresowań,

•do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć jak ludzie używają naszych stron (i usług) oraz pomagają nam w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości. 

Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach. Dane eksploatacyjne zbierane przy użyciu ciasteczek mogą być także zestawiane z danymi demograficznymi (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) podanymi nam przez użytkowników przy rejestracji do naszych usług. W takim wypadku, zestawiane dane pozbawione są wszelkich oznaczeń identyfikujących użytkownika (anonimizacja).  Do realizacji celów wskazanych powyżej, Wpolu.pl może współpracować z partnerami biznesowymi, np. reklamodawcami, firmami badawczymi. 

Na Stronie Wpolu.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Te pierwsze pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze Strony. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.

Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?

Tak, korzystając ze strony Wpolu.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z nami podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

Większość przeglądarek internetowych jest ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz jednak zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez stronę ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania ze Wpolu.pl, na przykład możesz nie być w stanie poprawnie wyświetlić strony bądź złożyć zamówienia. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości strony.